You are responding to Ad: Eatabe Alexandria Hotel asked for salesman/women

Eatabe Alexandria Hotel asked for salesman/women

Contact Name: Hamada omar